Statistics

Today : 43
Yesterday :35
This Week : 271
Last Week : 442
This Month : 1279
Last Month : 1126
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1

Prayer Times

 
Homepage

رئيس مركز:

دكتر جواد بهروان، استاد بيوتكنولوژی و فوق دكتری بيوتكنولوژی داروئی
رایانامه: BehravanJ[at]mums.ac.ir

بيوتكنولوژی؛ دانشی برگرفته از گرايش های مختلف در شاخه های علوم زيستی است كه در ارتباط با بكار گيری ارگانيزم های زنده، اندامك های آنها، مولكول ها و فرآيندهای زيستی جهت بهبود و توسعه خدمات پزشكی، داروسازی، صنعتی، شيميايی و كشاورزی می باشد.

اولویت های تحقيقاتی:
- طراحی نانوپارتیکل های ایمنی زا بر ضد سرطان
- بررسی مکانیزم های تمایز سلولی در بافت استخوان
- تحقیق در زمینه مکانیزم های القای سلولهای پلوریپوتنت
- مطالعات اپي ژنتيکي در سرطان
 - شناخت بيومارکرهاي مولکولي در سرطان
 - شناخت زمينه هاي ژنتيكي مستعد کننده در سرطان و بیماریهای قلبی - عروقی

اعضای هیئت علمی:
-دکتر جواد بهروان
-دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
-دکتر محمود رضا جعفری
-دكتر فرزين هادي زاده
-دکتر فاطمه مصفا
-دکتر فاطمه کلالی نیا
-دکتر مهرداد ايرانشاهي
-دکتر ابوالقاسم دانش
-دکتر راضیه قدسی
-دکتر امیرحسین صاحبکار
-دکتر خدیجه جامی الاحمدی

بخش های زیر مجموعه:
بیوتکنولوژی مولکولی
شیمی دارویی
فرآورده های بیولوژیک
متابوليت های ثانويه
نانوبیوتکنولوژی دارویی

اخبار جدید:

کسب مقام اول مرکز پژوهشی برتر استان توسط مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  هجدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی در سال 1396 ... (ادامه مطلب در تب اخبار)

کسب مقام اول مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1394 ... (ادامه مطلب در تب اخبار)


بخش بيوتكنولوژي مولكولي
سرپرست: دكترجواد بهروان (استاد بيوتكنولوژی و فوق دكتری بيوتكنولوژی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
Nanodrop اسپكتروفتومتر، ميكروسكوپ اينورت-فلورسانس ،ميكروپليت فلورسانس-لومينسانس ريدر ، الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، دستگاه Gel documentation ، دستگاه Gradiant PCR، سانتريفوژ يخچال دار،فریزر 70°c - ، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2 ، انواع هود ميكروبيولوژی و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .
 
بخش فرآورده های بيولوژیک
سرپرست: دكتربی بی صديقه فضلی بزاز (استاد ميكروب شناسی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، سانتريفيوژ يخچال دار، فريزر70°c -، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، انواع هود ميكروبيولوژی و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .
 
  
بخش نانو بیوتکنولوژی داروئی
سرپرست:دكتر محمودرضا جعفری(استاد فارماسوتيكس و فوق دكتری نانوتكنولوژی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
انواع سونيكاتور (Probe , Bath)، انواع هموژنايزر (Probe Hemogenizer,Bead beater, Microfluidizer) ، الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، دستگاه ELISA Reader ، دستگاه washer ELISA، سانتريفوژ يخچال دار، فريزر70°c -، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، هود لامينار.
 
 
بخش شيمی دارويی
سرپرست:دكتر فرزين هادي زاده(استاد شيمی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
pHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، دستگاه تعيين نقطه ذوب، هود شيمي .
 
 
بخش متابولیت های ثانویه
سرپرست:دكتر مهرداد ایرانشاهی(استاد فارماکوگنوزی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
pHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، هود لامينار.

 

خدمات بخش بیوتکنولوژی مولکولی
 
• هیبریدیزاسیون DNA و RNA   

Shaker Incubator
• Invert fluorescent Microscop

نانو دراپ
• PCR     
 
 
خدمات بخش نانوتکنولوژی دارویی
 
• Extruder    

Microfluidizer
• Probe Sonicator     

SDS-Page
• Freeze -Dryer     

• الایزا ریدر
• سانتریفیوژ یخچال دار     
 
 
خدمات بخش شیمی دارویی
 
• pH متر     
 
 
خدمات بخش نانو مدیسین
 
• تانک نیتروژن   

• فلوسیتومتر
• لومينومتر اينجكتور  

• لومینومتر

شناسنامه طرح پژوهشی
 دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش
دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش
پروپوزال ثبت بیماری ها
راهنمای تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها
کاربرگ درخواست پرداخت هزينه طرح
کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه
فرم رضایت آگاهانه
 راهنماي تكميل فرم رضايت نامه
اعلام پایان طرح تحقیقاتی
نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح‌های تحقیقاتی
شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح‎ تحقیقاتی
 چك ليست داوری طرحهاي تحقيقاتي "در سيستم سلامت (HSR)"
 فرم ارزیابی طرح تحقیقاتی
آیین نامه سیاستهای تشویقی مقالات
کاربرگ درخواست دریافت حق‌التالیف مقالات چاپ شده
 آیین نامه ها و دستورالعمل های مراکز تحقیقاتی
 فرم ها، مدارک مورد نیاز و امتیازات طرح های برون دانشگاهی
آیین نامه جذب و بکارگیری عضو هيئت علمي پژوهشي
 معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه

Biotechnology Research Center

 


 MUMS Biotechnology Research Center
  
 

      

 

"Biotechnology means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use."

 Before the 1970s, the term, Biotechnology, was primarily used in food processing and agriculture industries. Since 1970s, it began to refer to laboratory-based techniques developed in biological research, such as recombinant DNA or tissue culture-based processes. In fact, the term should be used in a much broader sense to describe the whole range of methods, both ancient and modern, used to manipulate organic matter to meet human needs. Therefore, the term can be defined as, "The application of indigenous and/or scientific knowledge to the management of (parts of) microorganisms, or of cells and tissues of higher organisms so that these supply goods and services of use to human beings

 There has been a great deal of talk - and money - poured into biotechnology with the hope that miracle drugs will appear. While there do seem to be a small number of efficacious drugs, in general, the biotech revolution has not happened in the pharmaceutical sector. However, given recent progress with monoclonal antibody-based drugs, biotech may finally find a role in pharmaceutical sales.
 
 Research Trends
 • Combined effects of compounds derived from plants and microorganisms on antibiotic susceptibility in order to reduce morbidity and antibiotic resistance
 • Biofilm and the effects of drugs mastered
 • Evaluation of antimicrobial compounds from plants
 • Methods of determination of antibiotic microbe pollution
 • Synthesis of new compounds with pharmaceutical activity, including those regulating calcium channels, suppressed immune system users, protein kinase inhibitors as anti-cancer, anti-Leishmania agents and tuberculosis
 • Designing and using molecular modeling software Gold, Mod, Dock
 • Analysis of drugs and plant materials such as saffron by spectroscopy HPLC, UV-Visible
 • Designing and Synthesis of Poly Vector transfection activity of cationic and Intelligent Design Vector-based fusion proteins for use in gene update
 • Effect of inflammation on the molecular mechanism of drug resistance in cancer
 • Nucleotide polymorphisms in multiple genes for drug resistance (MDR) and CYP and their effect on the incidence of disease and drug kinetics pharmacogenetics
 • Effects of antigen toxic products from natural materials
 • Multiple drug resistance gene expression, Pgp function and effects of these pumps due to their pharmacokinetic
 • Effect of natural factors with the plant origin on human tumor cell lines
 • Cancer therapy using nano Particle by target-seeking
 • Development of vaccines against Leishmania using topical formulations liposomes 
 • Formulation and Drug update factor peptides and proteins
 
 
 
  Latest News  
  news  
     
     
  Academics  
  EducationIran  
     
     
  Admission  
  Guidelines  
  Requirements  
  Tuition fee and Expenses  
  Contact us  
  Apply to MUMS