اعضاء هيئت علمي مركز تحقيقات بيوتكنولوژي

   
   
 
 

دکتر جواد بهروان (رزومه)

استاد بيوتكنولوژی و فوق دكتری بيوتكنولوژی داروئی

ریاست مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه: BehravanJ[at]mums.ac.ir

 
 

دكتربی بی صديقه فضلی بزاز (رزومه)

استاد ميكروب شناسی داروئی

         ریاست بخش فرآورده های بيولوژیک

رایانامه:fazlis[at]mums.ac.ir

 

 
 
 

دكتر محمودرضا جعفری (رزومه)

استاد فارماسوتيكس و فوق دكتری نانوتكنولوژی داروئی

ریاست بخش نانوبیوتکنولوژی دارویی

رایانامه: jafarimr[at]mums.ac.ir

 
 

دكتر مهرداد ایرانشاهی (رزومه)

استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی

رياست بخش متابولیت های ثانویه

رایانامه:iranshahim[at]mums.ac.ir

 
 
 
 

 دكتر فرزين هادي زاده (رزومه)

استاد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی

رياست بخش شيمی دارويی

رایانامه: jafarimr[at]mums.ac.ir

 
 

دكترفاطمه مصفا (رزومه)

عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه:iranshahim[at]mums.ac.ir

 
 
 
 

دكتربی بی فاطمه کلالی نیا (رزومه)

عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتكنولوژی  

رایانامه: jafarimr[at]mums.ac.ir

 
 

دکتر راضیه قدسی (رزومه)

عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی،دانشکده داروسازی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه:iranshahim[at]mums.ac.ir

 
 
   

دکتر امیر حسین صاحبکار (رزومه)

عضو هیئت علمی گروه علوم و فنون نوین،دانشکده پزشکی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه: jafarimr[at]mums.ac.ir

 
 

دکتر ابوالقاسم دانش (رزومه)

عضو هئیت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی،دانشکده داروسازی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه:iranshahim[at]mums.ac.ir

 
 
   
 

دکتر خدیجه جامی الاحمدی (رزومه)

عضو هئیت علمی گروه زیست فناوری پزشکی،دانشکده پزشکی

عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه: jafarimr[at]mums.ac.ir

 

مارال برزگر امینی( رزومه)

کارشناس ارشد بیوشیمی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه:aminim1[at]mums.ac.ir

 
 
 
 

 سپیده عرب زاده (رزومه)

کارشناس ارشد سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه بخش بیوتکنولوژی مولکولی

رایانامه: arabzadehs1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

اوقات شرعی