بخش بيوتكنولوژي مولكولي

 

رئيس بخش:  دكتر جواد بهروان  Behravanj[at]mums.ac.ir
                    استاد دانشكده داروسازی - دكتری تخصصی PhD
 
 
 طرح هاوبرنامه ها:

  1.  بررسی و تحقیق در مورد شیوه های مهار مقاومت دارویی در سلول های سرطانی
  2.  طراحی نانوپارتیکل های ایمنی زا بر ضد سرطان
  3.  بررسی مکانیزم های تمایز سلولی در بافت استخوان
  4.  تحقیق در زمینه مکانیزم های القای سلولهای پلوریپوتنت
  5.  تعیین پلی مورفيسم ژنهای رسپتور دوپامينی،آنژيوتاسين IIو ژن MDR1
  6.  اثرات سيتوتوكسيك ،ضد قارچی تركيبات صناعی وطبيعی
  7.  اثرالتهاب بربيان وفعاليت ژنهای BCRP وPgP
  8.  رده بندی ژنتيكی مخروطيان بومی ايران
  9.  بررسی ژنوتوكسيتی واثرات محافظت كننده DNAتركيبات صناعی وطبيعی
  10.  جداسازي و شناسایی مولکولی ارگانيزم های كيتينوليتيك از اکوسیستم ايران و تعيين خصوصيات آنزيمی کارشناس آزمايشگاه بیوتکنولوژی مولکولی:

 

  

 
 

اوقات شرعی