بخش شيمي دارويي


رئيس بخش:  دكتر فرزين هادي زاده
استاد،دكترای تخصصی شيمی دارويی
 

 طرح ها و برنامه ها:
 
 1- سنتزمشتقات جديد دی هيدروپيريدينی مهاركننده كانال های كلسيم و ضدسل
 2- سنتز داروی ضدافسردگی مهاركننده MAOI
 3- سنتزمهاركنندگان دی هيدرواورتات دهيدروژناز بعنوان عوامل سركوب كننده سيستم ايمنی
 4- سنتز مهاركنندگان پروتئين كينازبعنوان عوامل ضدسرطان
 5- سنتزمشتقات جديدسلكوكسیب بعنوان مهاركنندگان COX-2
 
 
 
 همكار فعال در آزمايشگاه:
 مهندس محمود سيفی
 
 خدمات:
 pH متر

 

 
 

اوقات شرعی