بخش نانو بيوتكنولوژي دارويي

رئيس بخش: دكتر محمود رضا جعفري
 استاد دانشكده داروسازی - دكتری تخصصی PhD فارماسوتيكس
 
 
 طرح ها و برنامه ها:

 1- جداسازی وكشت سلولهای كراتينوسايت اپيدرمال انسانی.
 2- تعيين گونه های عامل ليشمانيوزجلدي دربيماران سالكی
 3- بررسی اثرات ضدليشمانيوز اسانس وعصاره های گياهان بااستفاده ازكشت پروماستيگوتهای L.major,L.tropica.
 4- بررسی اثرات ضدليشمانيوز داروهای شيميايی وگياهی درمدل موش BALB/C)ليشمانيوزپوستی(سالك).
 5- بررسی سميت سلولی تركيبات شيميايی بااستفاده ازتستMTT
 

 همكاران فعال در آزمايشگاه:
  مهندس اعظم عباسی
 
 
 خدمات:
 - Extruder
 - Probe Sonicator
 - Freeze -Dryer
 - سانتریفیوژ یخچال دار
 - Microfluidizer
 - SDS-Page
 - الایزا ریدر
 

 

 
 

اوقات شرعی