ارتباط با ما

 
آدرس: مشهد - ميدان فردوسی- ميدان بوعلی- پژوهشکده بوعلی-
مركز تحقيقات بيوتكنولوژی
کدپستی:                  9196773117
تلفن و دورنگارمرکز تحقیقات: 37112420 (051)
تلفن پژوهشکده:            15 - 37112611 (051)
دورنگارپژوهشکده:                37112596 (051)
پست الکترونيکی:  Biotechrc[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 

اوقات شرعی