برنامه استراتژیک

 


برنامه استراتژيك مركز تحقيقات بیوتکنولوژی 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد


مركز تحقيقات بیوتکنولوژی در سال 1382 تأسيس شده است. همچنین مركز تحقيقات بیوتکنولوژی داراي پنج بخش مي باشد كه در زمينه هاي متنوعي از علوم بیوتکنولوژی و فرآورده های بیولوژیک وشیمی دارویی فعاليت دارد. اين مركز از سال 1385 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان شده است و در حال حاضر تعدادي از دستياران تخصصي PhD و تعداد قابل توجهي دانشجوي دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد در حال گذراندن پايان نامه هاي خود در زمينه هاي بيوتكنولوژي، داروسازی، شیمی دارویی و... مي باشند. اين مركز همكاري نزديك پژوهشي با ساير مراكز تحقيقاتي كشور و ساير واحدهاي دانشگاهي دارد. با توجه به تمهيدات اتخاذ شده اميد مي رود در آينده نزديك مركز تحقيقات بیوتکنولوژی از پيشرفت رو به رشدي برخوردار باشد.

چشم انداز (Vision)
هدف نهايي ما اين است كه با انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه بیوتکنولوژی به عنوان قطب پژوهشي بیوتکنولوژی دارویی كشور درآئيم.

رسالت (Mission)
1- انجام پژوهشهاي بنيادي بیوتکنولوژی دارویی به منظور توليد علم
2- انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز مرتبط با بیوتکنولوژی دارویی در زمينة صنعت، بهداشت و درمان
3- فراهم آوردن محيط مناسب از لحاظ تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و محققين با انگيزه جهت انجام پژوهشهاي مرتبط
4- ارتباط با ساير مراكز علمي و جذب اعتبارات خارج سازماني

نقاط قوت: Sterngths
1S- تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي
2S- رديف بودجه‌اي مستقل
3S- امكان همكاري و ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي و ارگانها
4S- دسترسي به اكثر سايتهاي علمي مورد نياز
5S- وجود اعضاي هيأت علمي توانمند در رشته‌هاي مختلف بیوتکنولوژی

نقاط ضعف (Weakness)
1W- ارتباطات بين المللي ضعيف با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور
2W-عدم وجود هيأت علمي پژوهشي مستقل
3W- بودجة ناكافي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي
4W- فاصله مكاني زياد بين مركز تحقیقات بیوتکنولوژی وبقیه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

فرصت‌ها (Opportunities)
1O- حمايت دولت از مراكز تحقيقاتي
2O- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم
3O- اعتبارات خارج سازماني
4O- وجود دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
5O- وجود چند كارخانه داروسازي در استان
6O- وجود مراكز تحقيقاتي متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه
7O- وجود مراكز درماني تخصصي و فوق تخصصي مختلف در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه

تهديدها (Threats)
1T- كاناليزه شدن اعتبارات و امكانات دولتي به مراكز خاص
2T-نگرش محققين نسبت به انجام طرحهاي كاربردي
3T-پيشرفت آهسته‌تر در توليد علم و فناوري نسبت به حركت سريع جامعه بين الملل

اهداف كلي (General Goals)
1G- توسعه توليد علم با افزايش توليد مقالات معتبر داخلي و خارجي
2G- انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و صنايع مرتبط
3G- ارتقاء رتبة پژوهشي مركز در بين مراكز تحقيقاتي كشور

 

رئيس مركز:

دكتر جواد بهروان، استاد بيوتكنولوژی و فوق دكتری بيوتكنولوژی داروئی
رایانامه: BehravanJ[at]mums.ac.ir

بيوتكنولوژی؛ دانشی برگرفته از گرايش های مختلف در شاخه های علوم زيستی است كه در ارتباط با بكار گيری ارگانيزم های زنده، اندامك های آنها، مولكول ها و فرآيندهای زيستی جهت بهبود و توسعه خدمات پزشكی، داروسازی، صنعتی، شيميايی و كشاورزی می باشد.

اولویت های تحقيقاتی:
- طراحی نانوپارتیکل های ایمنی زا بر ضد سرطان
- بررسی مکانیزم های تمایز سلولی در بافت استخوان
- تحقیق در زمینه مکانیزم های القای سلولهای پلوریپوتنت
- مطالعات اپي ژنتيکي در سرطان
 - شناخت بيومارکرهاي مولکولي در سرطان
 - شناخت زمينه هاي ژنتيكي مستعد کننده در سرطان و بیماریهای قلبی - عروقی

اعضای هیئت علمی:
-دکتر جواد بهروان
-دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
-دکتر محمود رضا جعفری
-دكتر فرزين هادي زاده
-دکتر فاطمه مصفا
-دکتر فاطمه کلالی نیا
-دکتر مهرداد ايرانشاهي
-دکتر ابوالقاسم دانش
-دکتر راضیه قدسی
-دکتر امیرحسین صاحبکار
-دکتر خدیجه جامی الاحمدی

بخش های زیر مجموعه:
بیوتکنولوژی مولکولی
شیمی دارویی
فرآورده های بیولوژیک
متابوليت های ثانويه
نانوبیوتکنولوژی دارویی

اخبار جدید:

کسب مقام اول مرکز پژوهشی برتر استان توسط مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  هجدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی در سال 1396 ... (ادامه مطلب در تب اخبار)

کسب مقام اول مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1394 ... (ادامه مطلب در تب اخبار)


بخش بيوتكنولوژي مولكولي
سرپرست: دكترجواد بهروان (استاد بيوتكنولوژی و فوق دكتری بيوتكنولوژی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
Nanodrop اسپكتروفتومتر، ميكروسكوپ اينورت-فلورسانس ،ميكروپليت فلورسانس-لومينسانس ريدر ، الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، دستگاه Gel documentation ، دستگاه Gradiant PCR، سانتريفوژ يخچال دار،فریزر 70°c - ، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2 ، انواع هود ميكروبيولوژی و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .
 
بخش فرآورده های بيولوژیک
سرپرست: دكتربی بی صديقه فضلی بزاز (استاد ميكروب شناسی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، سانتريفيوژ يخچال دار، فريزر70°c -، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، انواع هود ميكروبيولوژی و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .
 
  
بخش نانو بیوتکنولوژی داروئی
سرپرست:دكتر محمودرضا جعفری(استاد فارماسوتيكس و فوق دكتری نانوتكنولوژی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
انواع سونيكاتور (Probe , Bath)، انواع هموژنايزر (Probe Hemogenizer,Bead beater, Microfluidizer) ، الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، دستگاه ELISA Reader ، دستگاه washer ELISA، سانتريفوژ يخچال دار، فريزر70°c -، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، هود لامينار.
 
 
بخش شيمی دارويی
سرپرست:دكتر فرزين هادي زاده(استاد شيمی داروئی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
pHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، دستگاه تعيين نقطه ذوب، هود شيمي .
 
 
بخش متابولیت های ثانویه
سرپرست:دكتر مهرداد ایرانشاهی(استاد فارماکوگنوزی)
تجهيزات موجود در بخش شامل :
pHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، هود لامينار.

 

خدمات بخش بیوتکنولوژی مولکولی
 
• هیبریدیزاسیون DNA و RNA   

Shaker Incubator
• Invert fluorescent Microscop

نانو دراپ
• PCR     
 
 
خدمات بخش نانوتکنولوژی دارویی
 
• Extruder    

Microfluidizer
• Probe Sonicator     

SDS-Page
• Freeze -Dryer     

• الایزا ریدر
• سانتریفیوژ یخچال دار     
 
 
خدمات بخش شیمی دارویی
 
• pH متر     
 
 
خدمات بخش نانو مدیسین
 
• تانک نیتروژن   

• فلوسیتومتر
• لومينومتر اينجكتور  

• لومینومتر

شناسنامه طرح پژوهشی
 دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش
دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش
پروپوزال ثبت بیماری ها
راهنمای تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها
کاربرگ درخواست پرداخت هزينه طرح
کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه
فرم رضایت آگاهانه
 راهنماي تكميل فرم رضايت نامه
اعلام پایان طرح تحقیقاتی
نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح‌های تحقیقاتی
شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح‎ تحقیقاتی
 چك ليست داوری طرحهاي تحقيقاتي "در سيستم سلامت (HSR)"
 فرم ارزیابی طرح تحقیقاتی
آیین نامه سیاستهای تشویقی مقالات
کاربرگ درخواست دریافت حق‌التالیف مقالات چاپ شده
 آیین نامه ها و دستورالعمل های مراکز تحقیقاتی
 فرم ها، مدارک مورد نیاز و امتیازات طرح های برون دانشگاهی
آیین نامه جذب و بکارگیری عضو هيئت علمي پژوهشي
 معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه

 

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب رتبه مرکز پژوهشی برتر استان در حوزه علوم پایه در هجدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی در سال 1396 گردید.

آئین اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، روز دوشنبه ۲۰ آذرماه 1396، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تعداد 710 مورد مقاله که 305 مورد ISI، 293 مورد PUBMED و 112 مورد SCOPUS  در سال 2016 و 2017 و 28 مورد طرح تحقیقاتی مصوب در بازه زمانی مهر 95 لغایت شهریور 96 که 8 مورد مشترک با سایر سازمان ها و چهار مورد جذب بودجه از سایر سازمان ها بوده است و همچنین تعداد 61 مورد پایان نامه دفاع شده و یک مورد ثبت اختراع در بازه زمانی مورد نظر به عنوان مرکز پژوهشی برتر استان انتخاب گردید.


 


در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1394با کسب امتیاز 975مقام اول را کسب نمود.


بر اساس نتایج ارزشیابی که برطبق شاخص های جدید بین المللی انجام شده است، تعداد کل مقالات ثبت شده این مرکز تحقیقات در سه پایگاه استنادی Web of Science،PubMed  و Scopus، در سال 2015 میلادی 128 مقاله بوده که بیش از 82 درصد از این مقالات در پایگاه استنادی Web of Science ایندکس شده است. براساس پایگاه استنادی Scopus، 49 مقاله از مقالات این مرکز تحقیقات با همکاری محققان خارج از کشور منتشر شده و 36درصد نیز در 25% برتر مجلات هر رشته (Q1) بر اساس شاخص SJR به چاپ رسیده اند. بر اساس پایگاه استنادی Scopus تعداد استنادات سال 2015 این مرکز تحقیقات بیش از 912 مورد و شاخص H index نیز 34 میباشد. در جلسه اختتامیه جشنواره که روز دوشنبه 27 دی ماه در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور معاون محترم اول رییس جمهور برگزار شد آقای دکتر جواد بهروان رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه لوح تقدیرمربوط به مقام اول مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی را دریافت نمود.

 اوقات شرعی