برنامه استراتژیک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


برنامه استراتژيك مركز تحقيقات بیوتکنولوژی 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد


مركز تحقيقات بیوتکنولوژی در سال 1382 تأسيس شده است. همچنین مركز تحقيقات بیوتکنولوژی داراي پنج بخش مي باشد كه در زمينه هاي متنوعي از علوم بیوتکنولوژی و فرآورده های بیولوژیک وشیمی دارویی فعاليت دارد. اين مركز از سال 1385 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان شده است و در حال حاضر تعدادي از دستياران تخصصي PhD و تعداد قابل توجهي دانشجوي دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد در حال گذراندن پايان نامه هاي خود در زمينه هاي بيوتكنولوژي، داروسازی، شیمی دارویی و... مي باشند. اين مركز همكاري نزديك پژوهشي با ساير مراكز تحقيقاتي كشور و ساير واحدهاي دانشگاهي دارد. با توجه به تمهيدات اتخاذ شده اميد مي رود در آينده نزديك مركز تحقيقات بیوتکنولوژی از پيشرفت رو به رشدي برخوردار باشد.

چشم انداز (Vision)
هدف نهايي ما اين است كه با انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه بیوتکنولوژی به عنوان قطب پژوهشي بیوتکنولوژی دارویی كشور درآئيم.

رسالت (Mission)
1- انجام پژوهشهاي بنيادي بیوتکنولوژی دارویی به منظور توليد علم
2- انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز مرتبط با بیوتکنولوژی دارویی در زمينة صنعت، بهداشت و درمان
3- فراهم آوردن محيط مناسب از لحاظ تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و محققين با انگيزه جهت انجام پژوهشهاي مرتبط
4- ارتباط با ساير مراكز علمي و جذب اعتبارات خارج سازماني

نقاط قوت: Sterngths
1S- تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي
2S- رديف بودجه‌اي مستقل
3S- امكان همكاري و ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي و ارگانها
4S- دسترسي به اكثر سايتهاي علمي مورد نياز
5S- وجود اعضاي هيأت علمي توانمند در رشته‌هاي مختلف بیوتکنولوژی

نقاط ضعف (Weakness)
1W- ارتباطات بين المللي ضعيف با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور
2W-عدم وجود هيأت علمي پژوهشي مستقل
3W- بودجة ناكافي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي
4W- فاصله مكاني زياد بين مركز تحقیقات بیوتکنولوژی وبقیه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

فرصت‌ها (Opportunities)
1O- حمايت دولت از مراكز تحقيقاتي
2O- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم
3O- اعتبارات خارج سازماني
4O- وجود دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
5O- وجود چند كارخانه داروسازي در استان
6O- وجود مراكز تحقيقاتي متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه
7O- وجود مراكز درماني تخصصي و فوق تخصصي مختلف در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه

تهديدها (Threats)
1T- كاناليزه شدن اعتبارات و امكانات دولتي به مراكز خاص
2T-نگرش محققين نسبت به انجام طرحهاي كاربردي
3T-پيشرفت آهسته‌تر در توليد علم و فناوري نسبت به حركت سريع جامعه بين الملل

اهداف كلي (General Goals)
1G- توسعه توليد علم با افزايش توليد مقالات معتبر داخلي و خارجي
2G- انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و صنايع مرتبط
3G- ارتقاء رتبة پژوهشي مركز در بين مراكز تحقيقاتي كشور