کارشناسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سارا عبدی (رزومه)

کارشناس ارشد مدیریت 

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

رایانامه:abdis1@mums.ac.ir

 
   
 
 

 سپیده عرب زاده (رزومه)

کارشناس ارشد سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه بخش بیوتکنولوژی مولکولی

رایانامه: arabzadehs1[at]mums.ac.ir