دکتر فرزین هادیزاده
آدرس : خراسان رضوی ،مشهد - ميدان فردوسی- ميدان بوعلی- پژوهشکده بوعلی
تلفن : ٣٧١١٢۴٢۰
نمابر: ٣٧١١٢۵٩۶
رایانامه :hadizadehf@mums.ac.ir