بخش فرآورده هاي بيولوژيك

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئيس بخش:  دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز
استاد ميكروب شناسی دارويی
 

طرح ها و برنامه ها:
 
 1- تعيين مقدار آنتی بيوتيك ها با روش های ميكروبی.
 2- تاثیر داروها بر بیوفیلم های میکروبی.
 3- اثرات ضدميكروبی و هم افزايی گالبانيك اسيدحاصل ازريشه گياه Ferulaباآنتی بيوتيك هابرروی سويه های مقاوم استافيلوكوك
     اورئوس
 4- ارزیابی برون تنی تاثیر متیل گزانتین ها و برخی آنتی بیوتیک ها بر روی استافیلوکوک اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا
 5- جداسازی و بررسی خصوصيات سطحی و هموليتيك بيوسورفكتنت ليپوپپتيدی تهيه شده ازسويه های باسيلوس سوبتيلس.

 

تجهيزات موجود در بخش شامل :
الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، سانتريفيوژ يخچال دار، فريزر70°c -، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، انواع هود ميكروبيولوژی و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .