بخش شيمي دارويي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئيس بخش:  دكتر فرزين هادي زاده
استاد،دكترای تخصصی شيمی دارويی
 

 طرح ها و برنامه ها:
 
 1- سنتزمشتقات جديد دی هيدروپيريدينی مهاركننده كانال های كلسيم و ضدسل
 2- سنتز داروی ضدافسردگی مهاركننده MAOI
 3- سنتزمهاركنندگان دی هيدرواورتات دهيدروژناز بعنوان عوامل سركوب كننده سيستم ايمنی
 4- سنتز مهاركنندگان پروتئين كينازبعنوان عوامل ضدسرطان
 5- سنتزمشتقات جديدسلكوكسیب بعنوان مهاركنندگان COX-2
 
 
 
 همكار فعال در آزمايشگاه:
 مهندس محمود سيفی
 
 خدمات:
 pH متر

تجهيزات موجود در بخش شامل :

pHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، دستگاه تعيين نقطه ذوب، هود شيمي .

خدمات بخش شیمی دارویی:
 
• pH متر