بخش بيوتكنولوژي مولكولي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئيس بخش:  دكتر جواد بهروان  Behravanj[at]mums.ac.ir
                    استاد دانشكده داروسازی - دكتری تخصصی PhD
 
 
 طرح هاوبرنامه ها:

  1.  بررسی و تحقیق در مورد شیوه های مهار مقاومت دارویی در سلول های سرطانی
  2.  طراحی نانوپارتیکل های ایمنی زا بر ضد سرطان
  3.  بررسی مکانیزم های تمایز سلولی در بافت استخوان
  4.  تحقیق در زمینه مکانیزم های القای سلولهای پلوریپوتنت
  5.  تعیین پلی مورفيسم ژنهای رسپتور دوپامينی،آنژيوتاسين IIو ژن MDR1
  6.  اثرات سيتوتوكسيك ،ضد قارچی تركيبات صناعی وطبيعی
  7.  اثرالتهاب بربيان وفعاليت ژنهای BCRP وPgP
  8.  رده بندی ژنتيكی مخروطيان بومی ايران
  9.  بررسی ژنوتوكسيتی واثرات محافظت كننده DNAتركيبات صناعی وطبيعی
  10.  جداسازي و شناسایی مولکولی ارگانيزم های كيتينوليتيك از اکوسیستم ايران و تعيين خصوصيات آنزيمی کارشناس آزمايشگاه بیوتکنولوژی مولکولی:

 

تجهيزات موجود در بخش شامل :
Nanodrop اسپكتروفتومتر، ميكروسكوپ اينورت-فلورسانس ،ميكروپليت فلورسانس-لومينسانس ريدر ، الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، دستگاه Gel documentation ، دستگاه Gradiant PCR، سانتريفوژ يخچال دار،فریزر 70°c - ، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2 ، انواع هود ميكروبيولوژی و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .

خدمات بخش بیوتکنولوژی مولکولی:
 
• هیبریدیزاسیون DNA و RNA   

• Shaker Incubator

• Invert fluorescent Microscop

• نانو دراپ

• PCR