بخش نانو بيوتكنولوژي دارويي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئيس بخش: دكتر محمود رضا جعفري
 استاد دانشكده داروسازی - دكتری تخصصی PhD فارماسوتيكس
 
 
 طرح ها و برنامه ها:

 1- جداسازی وكشت سلولهای كراتينوسايت اپيدرمال انسانی.
 2- تعيين گونه های عامل ليشمانيوزجلدي دربيماران سالكی
 3- بررسی اثرات ضدليشمانيوز اسانس وعصاره های گياهان بااستفاده ازكشت پروماستيگوتهای L.major,L.tropica.
 4- بررسی اثرات ضدليشمانيوز داروهای شيميايی وگياهی درمدل موش BALB/C)ليشمانيوزپوستی(سالك).
 5- بررسی سميت سلولی تركيبات شيميايی بااستفاده ازتستMTT
 

 همكاران فعال در آزمايشگاه:
  مهندس اعظم عباسی

تجهيزات موجود در بخش شامل :


انواع سونيكاتور (Probe , Bath)، انواع هموژنايزر (Probe Hemogenizer,Bead beater, Microfluidizer) ، الكتروفورز عمودی، الكتروفورز افقی، دستگاه ELISA Reader ، دستگاه washer ELISA، سانتريفوژ يخچال دار، فريزر70°c -، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، هود لامينار.

خدمات بخش نانوتکنولوژی دارویی: 
 
• Extruder    

•Microfluidizer

• Probe Sonicator     

• SDS-Page

• Freeze -Dryer     

• الایزا ریدر

• سانتریفیوژ یخچال دار